Устойчивото развитие е тема близка до сърцата ни, отворени сме към иновациите и се стремим да ги прилагаме в нашата дейност. В РИМИСАР сме ангажирани с нашата социална отговорност и предприемаме различни инициативи, насочени към устойчивост. Продуктите, които произвеждаме са благоприятни за околната среда и прилагаме природосъобразни процеси в нашата дейност:

  • Сертификат за управление на енергията съгласно EN ISO 50001:2011
  • Автоматизирана система за управление на енергопотреблението
  • Спестяваме енергия чрез модернизиране на оборудването и увеличаване на ефективността
  • Рециклираме отпадъчен ацетон за многократна употреба
  • Стандарт за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015
  • Спечелен европроект за постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „РИМИСАР“ ЕООД, чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда
  • Отпадъците от готовите изделия, генерирани от производствената дейност на дружеството се съхраняват в специално предназначени пластмасови контейнери или в оригиналните им опаковки до момента на тяхното транспортиране, временно съхранение и предаване за последващо третиране на фирмата Изпълнител
  • Инициатива по засаждане на дръвчета и жив плет в двора на производствената база за един по-зелен град